Shteti ligjor

Shteti ligjor është ideali më i rëndësishëm në kohën e sotme, megjithatë rreth kuptimit dhe mënyrës
se si ai funksionin ka shumë keqkuptime. Ky libër eksploron historinë, politikën dhe teorinë që trajton idealin e shtetit ligjor, duke filluar nga idetë klasike greke dhe romake, vlerësimin e kontributeve mesjetare për shtetin ligjor duke evidentuar rolin që luan shteti ligjor në teorinë liberale dhe sistemet politike liberale. Autori vë në dukje shqetësimet e konservatorëve në Perëndim lidhur me dobësimin e shtetit ligjor dhe tregon arsyet përse e majta radikale e ka mbështetur këtë dobësim. Pastaj prezantohen dy rrymat kryesore teorike mbi shtetin ligjor, me shqyrtimin e pikave të dobëta dhe të forta të secilës prej tyre. Ky libër e shqyrton shtetin ligjor në një rrafsh global dhe arrin në përfundime duke iu përgjigjur pyetjes nëse shteti ligjor është një e mirë njerëzore universale.

Author: 
Brian Z. Tamanaha
Books, IR Library