Thirrje për Aplikime: Akademia e Studimeve Diplomatike / Call for Applications: Academy of Diplomatic Studies

THIRRJE PËR APLIKIME 

AKADEMIA E STUDIMEVE DIPLOMATIKE : KURSE EKZEKUTIVE

 

Në verë të vitit 2021 Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) do të organizojë një Akademi të studimeve diplomatike. Akademia do të ofrojë katër kurse ekzekutive me gjithsej 17 leksione të cilat do të japin njohuri të plota teorike dhe praktike me lektorë nga me të mirët në fushen ë tyre në Shqipëri, BE, SHBA dhe rajon; vizita studimore në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, ambasada të huaja të vendosura në Shqipëri.

 

AIIS fton të aplikojnë të gjithë punonjësit e shërbimit diplomatik shqiptar, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, punonjësit e strukturës së integrimit evropian ne cdo bashki, gazetarë, punonjës të administratës shtetërore dhe të gjithë ata qe synojnë në të ardhmen të jenë pjesë e diplomacisë shqiptare dhe asaj ndërkombëtare.

Për të gjithe pjesemarrësit në fund do të jepet nje Diplomë Ekzekutive në Artin e Diplomacisë.

 

Leksionet do të zhvillohen katër herë në jave online, ndërsa vizitat në terren sigurisht do të jenë live.

 

Kurset ndahen në:

 

Bazat e marrëdhënieve ndërkombëtare:

 • Historia Diplomatike
 • Teori të marrëdhëniëve ndërkombëtare
 • Histori e politikës së jashtme të Shqipërisë
 • Organizatat ndërkombëtare

Diplomacia

 • Diplomacia publike
 • Diplomacia kulturore
 • Diplomacia digjitale
 • Diplomacia ekonomike
 • Diplomacia shtërnguese (Coercive)

Praktika

 • Protokolli
 • E folura në public
 • Etika në diplomacy
 • Ligji konsullor dhe diplomatic

Rendi ndërkombëtar

 • Siguria ndërkombëtare dhe kërcënimet
 • Siguria energjitike
 • Analiza e konflikteve dhe krizave
 • NATO dhe struktura euro-atlantike e sigurisë

 

Pagesa për Akademinë Diplomatike

250 EUR.

 

Informacione shtesë:

Akademia do të zhvillohet në verë 2021.

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë e pakta diplome të nivelit Master.

 

 

Për regjistrime klikoni në faqen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0-6GpImmdGEnwwi4uaaLr59c0JuAnSLrjiOeSAsuhyHroA/viewform

Për cdo pyetje ju lutem drejtohuni tek: szekaj@aiis-albania.org 

 

 

ACADEMY OF DIPLOMATIC STUDIES : EXECUTIVE COURSES

 

In the spring of 2021, the Albanian Institute for International Studies (AIIS) will organize an Academy of Diplomatic Studies. The Academy will offer four executive courses with a total of 17 lectures which will provide complete theoretical and practical knowledge. With lecturers from the best experts in their field from Albania, EU, USA and the region, as well as study visits to the Ministry of Europe and Foreign Affairs and foreign embassies located in Albania.

 

AIIS invites all employees of the Albanian diplomatic service, the Ministry of Europe and Foreign Affairs, employees of the European integration structure, every municipality, journalists, employees of the state administration and all those who in the future intend to be part of Albanian and international diplomacy to apply.

Participants will be awarded an Executive Diploma in the Art of Diplomacy at the end of the Academy.

 

The lectures will take place online four times a week, while the field visits will of course be live.

 

Courses are divided into:

 

Basics of international relations:

- Diplomatic History

- Theories of international relations

- History of Albania 's foreign policy

- International organizations

- Diplomacy

- Public diplomacy

- Cultural diplomacy

- Digital diplomacy

- Economic diplomacy

- Coercive diplomacy

Practice

- Protocol

- Public speaking

- Ethics in diplomacy

- Consular and diplomatic law

International order

- International security and threats

- Energy security

- Conflict and crisis analysis

- NATO and the Euro-Atlantic security structure

 

Additional Information:

Academy participants must have a Masters Degree.

The Academy will take place in May 2021.

 

 

Fees of the Diplomatic Academy:

250 EUR.

 

To register,  please fill out this form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz0-6GpImmdGEnwwi4uaaLr59c0JuAnSLrjiOeSAsuhyHroA/viewform

If you have any questions, please direct them to: szekaj@aiis-albania.org